Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. De stichting heeft ten doel de ondersteuning, instandhouding en de bevordering van de Culturele- en Historische waarden van de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch, gevestigd te ’s-Hertogenbosch en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Over de stichting

Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch

Officiele naam: Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch
Rechtsvorm: Stichting
KVK nummer: 41086525
Oprichting: 9-10-1997

Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch
De stichting is opgericht in 1997 voor onbepaalde tijd. De stichting heeft ten doel de ondersteuning, instandhouding en de bevordering van de Culturele- en Historische waarden van de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch, gevestigd te ’s-Hertogenbosch en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling:
De heer Harry Kemps | voorzitter
De heer Robert van Aspert | secretaris
De heer Erik Vingerhoets | penningmeester
De heer Harry van der Krabben | lid
Mevrouw Karin van de Ven | lid
De heer Bert Damen | lid
De heer Bas Coerts | lid
De heer René van Amelsfoort | lid

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch
Burg. van Rijswijkstraat 8
5268 EG Helvoirt
r.vanaspert@xs4all.nl
IBAN: NL63 RABO 0128 8854 40

Uitgeoefende activiteiten
Bijdragen aan Harmonie voor muziekonderwijs jongeren en jongvolwassenen.
Bijdragen aan Harmonie voor reparatie, onderhoud en aanschaf instrumenten en uniformen.

Beleidsplan / doelstelling
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het samenwerken met rechtspersonen met een soortgelijk of aanverwant doel en door het aanwenden van alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door ontvangen schenkingen, erfstellingen en legaten of andere bevoordelingen, ten doel hebbend het vermogen van de stichting te vermeerderen. De inkomsten van de stichting bestaan uit; subsidies, vergoedingen en/of retributies en alle overige bijdragen van particulieren, instellingen of overheid die niet zijn bestemd tot aanvulling van het vermogen, alsmede alle andere baten.
Bij de stichting zijn geen medewerkers in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning.

ANBI
RSIN nummer: 806291163

Financiële verantwoording
Zie  bijlagen

 

 

 

 

 

 

 

Contact